פוסטים

2690905143866961112

רביז“ל לימד אותנו להרבות בתפילה על רוחניות, והלא לכאורה לכל אחד יש בחירה, אז איך שייך לבקש מה‘ שיעזור לנו בעבודת ה‘?

כאשר גילה רביז“ל את עצת ההתבודדות, שאל אותו רבי נתן שאלה זו: ”והלא האדם הוא בעל בחירה“, ולא השיב לו רביז“ל בפירוש, רק כלאחר יד, כאומר אף על פי כן. אי אפשר לבאר לך הענין בשלימות, אך אף על פי כן צריך לנהוג כך. ורבי נתן לא היה יכול לשאול יותר,…
4555555

הדיבור הוא כפטיש יפוצץ סלע

  רביז"ל סיפר משל למלך אחד ששלח את בנו למרחקים ללמוד חכמות, לימים שב הבן, מלומד בכל החכמות. רצה המלך לבדוק חכמת הבן, צוה עליו שיקח אבן ריחיים גדולה, וישא אותה לעליית הבית. כמובן שעל אף חכמתו הרבה, לא היה באפשרותו להרים משקל גדול זה, הצט…
yfbheu, k,phkv nfuub,
1579

התענוג שבתפלה

כאשר ניגשים ללמוד תורה נ"ה בליקוטי מוהר"ן משתוקקים להיכנס לשערי נעימות התפלה, לחוש את מתיקות התענוג המאיר בעבודת התפלה המקשרת אותנו עם אבינו שבשמים. התורה בעיקרה מיוסדת לגלות את עיקרי עבודת התפלה הכוללת את תיקוני טהרת הנפש אולם עלינו לחפש ול…
154

הסוד של ההתחדשות

מובא בשיחות הר"ן (שיחה ד') שמיום שחרב בית המקדש נפלה העשירות בעמקי הקליפות בבחינת "וַתֵּרֶד פְּלָאִים" (איכה א,ט), פלאים אותיות אלפים, וקשה מאד מאד לאיש כשר שתהיה לו האלפים של העשירות. ומאידך מבואר בגמרא (עירובין נא: ) שהעניות מעבירה את האדם על ד…
Scan108, September 08, 2005