פוסטים

חג השבועות

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה עת בא דודים זמן חתונתנו ונישואינו – כנסת ישראל עם קודשא בריך הוא. וכמו לעת נישואין שצריך ללמוד ולהתכונן ולקבל הדרכות להצלחת השידוך, כמו כן חובה ללמוד להרבות ולהגות בספרי הצדיק למען נחזק את השותפות. אך בכ…

הכנה לשבועות

בחג הפסח התגלה אלינו אבינו מלכנו, וקראנו 'בני בכורי ישראל', ושידד את כל מערכות הטבע בשבילנו, ובזאת התוודע לנו שיש לנו אבא האוהב אותנו ורוצה בנו מאד, ועתה בחג השבועות יורד אלינו אבינו אוהבינו, ונותן לנו את תורתו, אשר בה מתגלה מה רצונו מאיתנו בשליחותנ…