פוסטים

"למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"

פעמים רבות ציוותה התורה הק' לזכור את יציאת מצרים ואף מצוות רבות נצטווינו לשם כך כגון פדיון בכורות (שמות יג, ב, ועיי' ספר החינוך יח) פדיון פטר חמור (שם יד) תפילין (שם טו) ישיבת סוכה (ויקרא כג, מג) ועוד רבות, ואף שמירת שבת שהיא קביעא וקיימא נצטו…