יראה אמתית – ע"י שמחת שבת קודש

יראה אמתית – ע"י שמחת שבת קודש מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך (דברים י, יב). עיקר השלמות היא היראה (לקו"מ קפה), יראת שמים היא הדרך העיקרית לעבוד את השי"ת - להימנע מהאסור ולעשות את הטוב, כמבואר בכל ספרי המוסר. אך יראה זו היא מס…