שמחת המצוות

זה הדבר אשר צוה ה' (במדבר ל, ב) ופירש"י, הנביאים נתנבאו בכה אמר ה', מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. רביה"ק מבאר (בלקו"מ סי' ה) את עניין שבח זה שנשתבח בו משה רבינו ע"פ מאמר חז"ל (יבמות מט:) כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה …

הכנה לסוכות - ארבעת המינים

ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ו: "כי אי אפשר לעשות שום דבר כי אם על ידי החשק, ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינין לו. כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך ליהדותו, בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע ל…

שיחת הכנה ליום הכיפורים

'עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית' במילים הללו אנו  מתחילים שנה חדשה, בשעה שאנו ניגשים באימה להמליך את השי"ת, מלך חי וקיים, בפסוקי מלכויות זכרונות ושופרות, ומבקשים שיעלה זכרוננו לרצון להיחתם בספר חיים טובים, ובמילים אלו אנו חותמים את התפילה …

לאחוז תמיד במידת התשובה

א-ל-ו-ל. זמן זה העביר צמרמורת בלב יהודים במשך אלפי שנים, ובצדק. בעוד כשבועיים אנו עומדים לפני משפט בפני מלך אל רם ונישא בוחן ליבות וכליות, משפט בו יקבע כל עתידנו בעולם, מי יחיה ומי להיפך, מי יעשיר ומי להיפך וכן הלאה בכל פרט, כל החיים של השנה הקר…

הסוד של ההתחדשות

מובא בשיחות הר"ן (שיחה ד') שמיום שחרב בית המקדש נפלה העשירות בעמקי הקליפות בבחינת "וַתֵּרֶד פְּלָאִים" (איכה א,ט), פלאים אותיות אלפים, וקשה מאד מאד לאיש כשר שתהיה לו האלפים של העשירות. ומאידך מבואר בגמרא (עירובין נא: ) שהעניות מעבירה את האדם על ד…

בירור המדמה (שיחות הר"ן ו')

"גם נדמו כל התאוות של העולם, כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן אור החמה, כנראה בחוש שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה, וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי אור, שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום, כך הם כל התאוות של עולם הזה". [שיחות הר"ן סי' ו'] ר…

כח הצדיקים להמשיך סליחה

כל יהודי מאמין מבין שחייו תלויים על הסליחה והכפרה, הצורך במחילת עוונות חיוני והכרחי להצלחה בעוה"ז ולנטילת חלק לעוה"ב. בליבו יודע כל אדם את מרת נפשו, זוכר היטב במה נכשל ופגם, ובודאי חפץ ומשתוקק מאוד לזכות לתשובה, לפרוק מעליו את עול העוונות, ולהס…

לדעת את שלום אסתר

אסתר, מי שגדלה עשרות שנים בבית מרדכי, בית מלא קדושה ויראת ה', והנה "ותלקח אסתר אל בית המלך", נלקחת היא לביתו של אחשוורוש, נאלצת להנשא לנכרי אשר אין לו בעולמו מלבד משתאות והבלי עולם, ובידיעה ברורה שכך תיאלץ לחיות את שארית חייה. אך אסתר לא מאבדת …

"למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"

פעמים רבות ציוותה התורה הק' לזכור את יציאת מצרים ואף מצוות רבות נצטווינו לשם כך כגון פדיון בכורות (שמות יג, ב, ועיי' ספר החינוך יח) פדיון פטר חמור (שם יד) תפילין (שם טו) ישיבת סוכה (ויקרא כג, מג) ועוד רבות, ואף שמירת שבת שהיא קביעא וקיימא נצטו…

איכה נחרב האולם ונהרס יסוד העולם

  הנה מיסודי האמונה הוא להאמין שהשי"ת ברא את העולם אך ורק בשביל ישראל, שהם ימליכו אותו ויעשו לו דירה בתחתונים ויהיה לו על מי להשרות שכינתו, על ידי שהם יאמינו בו ויקיימו המצוות ויעסקו בתורה ותפילה וכו', ואף כל אחד מישראל לא נברא אלא למ…