P081B087

דרך קצרה וקצרה

  כתוב בגמ' עירובין נ"ג ע"ב אמר ר' יהושע בן חנניא מימי לא נצחני אדם אלא וכו' ותינוק ובגמ' שואל תינוק מאי היא פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק אחד שהיה יושב על פרשת דרכים אמרתי לו בני באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכה…