Someone with a thought bubble

הכל בראש שלך

רבינו ז"ל רוצה שכל אחד ואחד, יהיה מי שיהיה, יהיה נהפך למהותו של הצדיק. כעת כשכל אחד מאתנו מטריח עצמו עבור הנסיעה לראש השנה ואם ישמור על עצמו שכל רגע ורגע לפני הנסיעה ובעת הנסיעה עצמה, יהיה הכל בקדושה ובטהרה, על ידי זה יזכה בעז"ה להמתקת הדינ…
258

אמירת תהילים –– "אשרי שיאחז בזה"

אמירת תהילים –– "אשרי שיאחז בזה" האם לא לאכול דבר מן החי נקרא צום? התשובה היא, כן; אם אדם מונע עצמו מלאכול מאכל מסוים, זה נקרא תענית, כי הוא מראה שיש לו רצון להתקרב לה', רצון לחזור בתשובה. יש כאן אתערותא דלתתא, בשמים רואים בכך שיש לאדם רצון…