BM8117727

הכתרת המלך

הנה הבורא ית"ש שהוא לבדו הוא ואין בלתו, עלה ברצונו לברוא אדם, נשמה בתוך גוף השפל והגשמי, בתוך עולם נמוך עב ומגושם, ומשם יעלה נחת ותענוג גדול להש"י. ובשביל זה האציל וברא ויצר ועשה עולמות נוראים עד אין קץ ושיעור, בהשתלשלות וצמצומים רבים עד אי…
159478

למי חסר שלום?

  הנה התנא הק' רבי שמעון בן חלפתא (עוקצין ג) ברצותו להשמיענו גודל מעלת השלום לא נח ולא שקט עד שנקט במטבע לשון שלא נמצא כמוהו בכל דברי חז"ל הק': "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", נמצא איפה שהורה לנו בזה, שישנה בעולם מציאה …