קשר אישי עם השי"ת

הבחור הצעיר לא ידע את נפשו מרוב צער, בודד הוא בעולמו, ללא עזר וסיוע, מרגיש הוא שאינו שוה כלום, וכל מה שעושה אינו מעניין את אף אחד, אך כל זאת רק עד לאותו היום שהצמידו לו אברך תלמיד חכם חשוב משכמו ומעלה, מאותו רגע ואילך שהאברך התחיל להעניק לו ולהשפ…

ותן חלקינו בתורתיך

בסיומה של תפילת שמו"ע שלשה פעמים בכל יום, מתפללים אנו "ותן חלקינו בתורתיך". הבה נבין עומק הבקשה, לראות כיצד תפילה זו, היא התפילה הכי נצרכת לנו, וכשתתקבל לרצון למעלה, נזכה למה שאנו כוספים כל כך, דהיינו לעבוד תמיד את השי"ת בכל מצב, ולילך מדרגה לדר…

מלב אל לב! - חיזוק ללמוד ספרי רביה"ק

אל החוסים בצל אילנא קדישא, כוספים ומשתוקקים להיות כרצון בוראם באמת, לא יביטו ולא יפנו למלאות בטן כבוד עצמי, והשליכו מעל גיום הרצון להתייפות בעיני הבריות, כל מאווים לקבל האמת ולא לזוז זיז כל שהוא ממקום האמת לאמיתו. אליכם אפנה! אתכם אבקש! הלא בוודא…

הכנה לשבועות

בחג הפסח התגלה אלינו אבינו מלכנו, וקראנו 'בני בכורי ישראל', ושידד את כל מערכות הטבע בשבילנו, ובזאת התוודע לנו שיש לנו אבא האוהב אותנו ורוצה בנו מאד, ועתה בחג השבועות יורד אלינו אבינו אוהבינו, ונותן לנו את תורתו, אשר בה מתגלה מה רצונו מאיתנו בשליחותנ…

ההתבודדות מציל מכל הענשים

ההתבודדות מציל מכל הענשים מן היסודות הגדולים אשר רבינו הקדוש מלמדינו הוא, לחשוב על התכלית, לזכור היטב כבר עכשיו ממה שיהיה בעלמא דאתי, לידע שהעולם אינו הפקר ועל הכל אנחנו עתידים ליתן דין וחשבון מדוקדק ללא שום ויתור כלל, על כל מצוה ותנועה טובה…