מהו שלימות?

אדם מת נמצא מוטל בקרן רחוב, עברו לידו כמה "חכמים" ניסו להעירו, להזיזו אך ללא הועיל, עמדו וחקרו מדוע אדם זה אינו יכול לזוז, הביטו בו מכל כיוון קמטו מצח ובדקו בעיון עד שאחד מהם קרא בהתפעלות, שימו לב, אדם זה אינו רואה, וכדי להוכיח זאת הוא מעביר משהו מע…

הדיבור הוא כפטיש יפוצץ סלע

  רביז"ל סיפר משל למלך אחד ששלח את בנו למרחקים ללמוד חכמות, לימים שב הבן, מלומד בכל החכמות. רצה המלך לבדוק חכמת הבן, צוה עליו שיקח אבן ריחיים גדולה, וישא אותה לעליית הבית. כמובן שעל אף חכמתו הרבה, לא היה באפשרותו להרים משקל גדול זה, הצט…

עיקר התשובה הוא להמליך את ה'

משמעות התשובה אינו לשוב ולהתחרט על עוון זה או אחר. תשובה פירושו, לשוב לאותו מקום אשר משם באנו. כלומר שנשוב להכיר במלך. לא רק לדעת שהוא קיים, אלא שנעורר את הלב להכיר בכבוד ה'. להתחיל לעבוד על הכרת הלב, שנכיר שיש מלך, ועלנו לבטל את הרצון שלנו לרצונ…

עשו רוצה לגנוב את חודש אלול שלא יתגלה בה הרחמים

מובא בזוה"ק שיעקב ועשו חלקו ביניהם את שנים עשר חדשי השנה. יעקב לקח את חודשי תשרי חשוון כסלו, עשָו לקח את חודשי טבת שבט אדר, יעקב לקח את ניסן אייר סיון, ועשו לקח את תמוז אב אלול. לאחר זאת זעק עשו 'ויעקבני זה פעמיים', כי יעקב החכים והערים על עשו, ולק…

אגרת לראש השנה

אגרת לראש השנה אחי היקר! הנה אנו עומדים כבר בסמוך לימי ראש השנה, ובנוהג שבעולם ששבועות ארוכים לפני יום הכתרת המלך כל עבדי המלך ומשרתיו עומדים ומנקים את הארמון, מצחצחים כל פינה, ומארגנים את האירוע על הצד היותר טוב. ואם כן בוודאי גם למעלה, מתכו…

לעבוד את השם ית' מתוך החיים הגשמיים

ּכִי מִתְחִלָה הַיֵצֶר הָרָע מִתְלַבֵ ש עַצְמֹו בְמִצְוֹות, ומַטְעֶה אֶת ישועת האמונה הָאָדָם כְאִלּו מְסִיתֹו לַעֲשֹות מִצְוָה.. אַף עַל פִי כֵן מַלְאָך מַזִיק הּוא. ומָחִינָן לֵיּה בְאַלְוָתָא דְחָקִיק עָלֵ האֶהְיֶה וְכּו' הַיְנּו ׁשֶעִקַר הַכְ…