1688745

מהו שלימות?

אדם מת נמצא מוטל בקרן רחוב, עברו לידו כמה "חכמים" ניסו להעירו, להזיזו אך ללא הועיל, עמדו וחקרו מדוע אדם זה אינו יכול לזוז, הביטו בו מכל כיוון קמטו מצח ובדקו בעיון עד שאחד מהם קרא בהתפעלות, שימו לב, אדם זה אינו רואה, וכדי להוכיח זאת הוא מעביר משהו מע…
4555555

הדיבור הוא כפטיש יפוצץ סלע

  רביז"ל סיפר משל למלך אחד ששלח את בנו למרחקים ללמוד חכמות, לימים שב הבן, מלומד בכל החכמות. רצה המלך לבדוק חכמת הבן, צוה עליו שיקח אבן ריחיים גדולה, וישא אותה לעליית הבית. כמובן שעל אף חכמתו הרבה, לא היה באפשרותו להרים משקל גדול זה, הצט…
444872

עיקר התשובה הוא להמליך את ה'

משמעות התשובה אינו לשוב ולהתחרט על עוון זה או אחר. תשובה פירושו, לשוב לאותו מקום אשר משם באנו. כלומר שנשוב להכיר במלך. לא רק לדעת שהוא קיים, אלא שנעורר את הלב להכיר בכבוד ה'. להתחיל לעבוד על הכרת הלב, שנכיר שיש מלך, ועלנו לבטל את הרצון שלנו לרצונ…
555555

עשו רוצה לגנוב את חודש אלול שלא יתגלה בה הרחמים

מובא בזוה"ק שיעקב ועשו חלקו ביניהם את שנים עשר חדשי השנה. יעקב לקח את חודשי תשרי חשוון כסלו, עשָו לקח את חודשי טבת שבט אדר, יעקב לקח את ניסן אייר סיון, ועשו לקח את תמוז אב אלול. לאחר זאת זעק עשו 'ויעקבני זה פעמיים', כי יעקב החכים והערים על עשו, ולק…
149175

אגרת לראש השנה

אגרת לראש השנה אחי היקר! הנה אנו עומדים כבר בסמוך לימי ראש השנה, ובנוהג שבעולם ששבועות ארוכים לפני יום הכתרת המלך כל עבדי המלך ומשרתיו עומדים ומנקים את הארמון, מצחצחים כל פינה, ומארגנים את האירוע על הצד היותר טוב. ואם כן בוודאי גם למעלה, מתכו…
300

לעבוד את השם ית' מתוך החיים הגשמיים

ּכִי מִתְחִלָה הַיֵצֶר הָרָע מִתְלַבֵ ש עַצְמֹו בְמִצְוֹות, ומַטְעֶה אֶת ישועת האמונה הָאָדָם כְאִלּו מְסִיתֹו לַעֲשֹות מִצְוָה.. אַף עַל פִי כֵן מַלְאָך מַזִיק הּוא. ומָחִינָן לֵיּה בְאַלְוָתָא דְחָקִיק עָלֵ האֶהְיֶה וְכּו' הַיְנּו ׁשֶעִקַר הַכְ…