חג השבועות

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה עת בא דודים זמן חתונתנו ונישואינו – כנסת ישראל עם קודשא בריך הוא. וכמו לעת נישואין שצריך ללמוד ולהתכונן ולקבל הדרכות להצלחת השידוך, כמו כן חובה ללמוד להרבות ולהגות בספרי הצדיק למען נחזק את השותפות. אך בכ…

ל"ג בעומר

עולו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר, הייתה הסתלקותו של התנא האלוקי רשב"י זיע"א, כמתואר בסוף אדרא זוטא (ח"ג רצ"ו:) כל מעשה ההסתלקות הנורא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, ושם מובא, שלאחר שיצאה המיטה מהחצר, עלתה המיטה בא…

מהותה של ספירה

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום" א. לא תמצא יום שאין בו טוב איתא בזוה"ק (נשא קכ"ג) "תא חזי, לשית יומי בראשית, לכל חד אית ליה פרצופא דההוא דרגא דאנהיג ליה, …

זריזות והמתנה

אחי היקר! בענין ששאלת איך ומדוע מותר לאכול חמץ לאחר הפסח, כי אם החמץ רומז על היצר הרע, מה קורה לאחר הפסח שמותר לאכול. והנה שאלה זו נוגעת בשאלה אחרת שהיא מאוד נוגעת לכל יהודי החפץ להתקרב להשי"ת, עד כמה צריך כל אחד להזדרז בעבודת ה'? כי מצד אחד…

להאמין בנחת רוח החדש שעולה בכל יום למעלה

אחי היקר! דע לך שאחד מההסתרות הגדולות ביותר על השי"ת, היא ההרגשה כאילו הבריאה היתה לפני הרבה שנים, והיא ממשיכה להתנהג כסדר יום אחרי יום אלפי שנים. נדמה כאילו הבריאה לא משתנה, ורק האנשים והדורות הם אלו אשר משתנים ומתחלפים בכל כמה שנים, אבל הבר…

איך ללחום עם החרב

"ומי שזכה לחרב הזה, צריך לידע איך ללחום עם החרב שלא יטה אותה לימין או לשמאל" [ועיין באריכות בליקוטי הלכות נחלות ד'] אחי היקר! פעמים שאדם מתפלל על דבר מסויים, ואחר איזה זמן הוא רואה שתפילותיו התקבלו, והישועה נראית כבר קרוב מתמיד, או שכבר הית…

אגרת לשמחת תורה

אחי היקר! הנה אנו עומדים ומתקרבים ליום הגדול והשמח הנקרא 'שמחת תורה', היום בו עם ישראל בכל דרגותיו מתאחד עם התורה, שמחים רוקדים ומפזזים. אבל אם נדבר בגילוי לב אמיתי, הרי בשמחת תורה תוך כדי הריקודים מתגנבת לה המחשבה כמה וכמה פעמים, מה לי ולשמחה זו?! ניח…

אגרת לסוכה

אחי היקר! ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ימי חג הסוכות הקדושים, בהם נזכה לארח בסוכתנו אורחים רמים ונשגבים אלו השבעה רועים, ועל כך רציתי לכתוב לך. כי הנה בענין האושפיזין, בוודאי שמעת הרבה ממעשיות של צדיקים איך היו זוכים לראות אותם ו…

אגרת הכנה ליום הכיפורים

אגרת הכנה ליום הכיפורים אחי היקר! הנה השי"ת עשה עמנו חסד גדול כזה שנתן לנו את היום הנורא "יום הכיפורים", היום בו נצא טהורים כמלאכים. איך אפשר להעלות אל דל שפתינו את ההודאה העצומה שיש לנו לתת להשי"ת על המתנה הנפלאה הזו. אך כידוע שהב…

לקחת כבוד מה'

  אכן מציאות האדם הוא כבודו, ולא שייך להתנתק מהם. אבל בכל זאת אפשר לנתב את הצורך לכבוד למקום אחר. כלומר במקום שנחפש הערכה מהסביבה, או הערכה מעצמנו, נתחיל לחפש לקחת כבוד מה' בעצמו. להפסיק לחפש תשומת לב מבני אדם, להתרכז לחשוב מהנחת רוח שנ…