Entries by הרב יהודה דייטש

לאהוב את עצמו עם השם ית'

בתורה הנוראה – תורה לג – מאיר רבינו הק' את עיננו באור האהבה הבוערת שבינינו ובין השי"ת נפתחת בהגדרה "הכלל הוא", וכבר רמזו בזה כי בתורה קדושה זו מתבאר הכלל הכולל את כל דרכי העבודה ותרופת הנפש של כל הליקוטי מוהר"ן. אמנם יש להבין מה שפותח רבינו כי צריך לבקש שלום בג' בחינות: א' שלום […]

גילוי חיבה ואהבה הבוערת מתוך תענוגי העולם הזה

רבינו (ליקו"מ תורה לא) פותח: מי שהוא במדריגת אברהם אזי כל אכילותיו בחינת לחם הפנים. כפי שידוע הרי כל דיבור ודיבור של רבינו נועד לא רק למי שרואה עצמו בדרגא דאברהם אלא להחיות ולהאיר לכל אחד ואם כן איך נוכל להחיות נפשותינו בדבריו הק' גם אנו. הנה ההרגל שלנו לחשוב [בהמשך יתברר שרבינו מגלה כי […]

התענוג והשובע דקדושה שבשבירת התאוות 

רבינו הק' מגלה (ליקו"מ תורה לט) כשאדם מרגיש איזה רעבון שמתגבר עליו תאות אכילה ידע שיש לו שונאים וכי איזה תועלת יגיע לנו לעבודת ה' מכך שנדע שיש לנו שונאים? וביותר יש להתבונן הרי השי"ת הוא זה שכשברא את האדם הטביע בטבעו כי לאחר שאינו אוכל כמה שעות הוא מרגיש איזה רעבון, ואם כן מה […]

אהבה בתענוגים

איך זוכים לתענוגים בעבודת ה'? השאלה נפוצה ביותר בקרב אוהבי ה' ומבקשי קירבתו. בגילוי שרבינו הק' מגלה (ליקו"מ תורה נז)  נוכל למצוא עצה מעשית כדי להגיע להרגשת אהבה בתענוגים. במאמר פלאי זה מגלה רבינו סודות מעולמם של המלאכים, על צורת הפעולה של המלאכים [לכל מלאך ב' ידים האחת שבה מקבל והשניה שבה משפיע שפע לעולם], […]

שבת קודש – נפשי חולת אהבתך

לקראת שבת לכו ונלכה! הלב עולה על גדותיו ברגשי תודה והודאה להשי"ת שבאהבתו נתן לנו את המתנה להתענג יחדיו בנועם שבת המתאחדת, אשרינו מה טוב חלקנו. המתנה הטובה אשר היתה גנוזה בבית גנזיו של הקב"ה וברוב אהבתו אלינו נתנה לנו, שבת קודש שמה (ביצה טז), יש בה כח עצום ונורא להפוך את החיים מגיהנם לגן […]

התענוג שבתפלה

כאשר ניגשים ללמוד תורה נ"ה בליקוטי מוהר"ן משתוקקים להיכנס לשערי נעימות התפלה, לחוש את מתיקות התענוג המאיר בעבודת התפלה המקשרת אותנו עם אבינו שבשמים. התורה בעיקרה מיוסדת לגלות את עיקרי עבודת התפלה הכוללת את תיקוני טהרת הנפש אולם עלינו לחפש ולבקש  את דרכי רפואת נפשנו המתגלים בפתח המאמר במה שפותח רבינו בענין "רע עין" ודרך […]

האור והאהבה מתוך הלכלוך והטנוף של העולם הזה

  מה הוא סוד ההצלחה? שאלת המפתח להצלחה הרוחנית והגשמית תלויה בנקודה אחת: להסתכל בשורש. כאשר אדם מביט בהסתכלות שטחית הוא פוגש לפניו עולם של תלאות וצער, נסיונות והסתרות, אבל ברגע שהוא מתבונן בשורש אז מתגלה לפניו עולם של אהבה ורחמים, תענוגים וקירבת ה'.  בהסתכלות בשורש נכנס האדם לחיים טובים ומתוקים בגשמיות וברוחניות. בגשמיות – […]