Entries by בעטלער

חג השבועות

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה עת בא דודים זמן חתונתנו ונישואינו – כנסת ישראל עם קודשא בריך הוא. וכמו לעת נישואין שצריך ללמוד ולהתכונן ולקבל הדרכות להצלחת השידוך, כמו כן חובה ללמוד להרבות ולהגות בספרי הצדיק למען נחזק את השותפות. אך בכל זאת אמרנו נכתוב מעט מילים בקיצור להדרכת סדר היום הקדוש.   עבודת […]

בקשות על ציון הרשב"י

שאלה: על מה בעיקר ראוי להתפלל בציון הרשב"י? תשובה: ידוע מאמר חז"ל שכולם מצטטים בל"ג בעומר "כדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק", כי בזכותו של התנא האלוקי אפשר ושייך לצאת מכל הדחקים והלחצים. גם הרבה סגולות התפרסמו סביב המקום הקדוש הזה. אך לכאורה בעניין זה בעצמו צריכים אנו ישועה מהרשב"י, שנדע מהו הדחק […]

ל"ג בעומר

עולו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר, הייתה הסתלקותו של התנא האלוקי רשב"י זיע"א, כמתואר בסוף אדרא זוטא (ח"ג רצ"ו:) כל מעשה ההסתלקות הנורא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, ושם מובא, שלאחר שיצאה המיטה מהחצר, עלתה המיטה באויר השמים, ואש לוהטת היתה סביב המיטה, ושמעו בת קול מן השמים: "עולו […]

מהותה של ספירה

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום" א. לא תמצא יום שאין בו טוב איתא בזוה"ק (נשא קכ"ג) "תא חזי, לשית יומי בראשית, לכל חד אית ליה פרצופא דההוא דרגא דאנהיג ליה, ולא תשכח יום דלית ביה טוב וכו', וכל יומא אית […]

זריזות והמתנה

אחי היקר! בענין ששאלת איך ומדוע מותר לאכול חמץ לאחר הפסח, כי אם החמץ רומז על היצר הרע, מה קורה לאחר הפסח שמותר לאכול. והנה שאלה זו נוגעת בשאלה אחרת שהיא מאוד נוגעת לכל יהודי החפץ להתקרב להשי"ת, עד כמה צריך כל אחד להזדרז בעבודת ה'? כי מצד אחד הדבר ידוע שהזריזות הוא אבן יסוד […]

התעוררות רצונות וכיסופים בספירת העומר

  שאלה:   למה מרבים כל כך, לצעוק להתחנן ולבקש, דווקא במצוות ספירת העומר, שהשי"ת יטהר אותנו בזכות מצוה זו? תשובה: האמת היא שכל מצוה מטהרת ומקדשת, אבל מיוחד הוא מצות ספירת העומר שכל מהותה היא התעוררות של כיסופים להתקרב להשם. בספירת העומר אנו סופרים ומונים את הימים בציפייה לקבלת התורה, כי זהו הכלי העיקרי […]

להאמין בנחת רוח החדש שעולה בכל יום למעלה

אחי היקר! דע לך שאחד מההסתרות הגדולות ביותר על השי"ת, היא ההרגשה כאילו הבריאה היתה לפני הרבה שנים, והיא ממשיכה להתנהג כסדר יום אחרי יום אלפי שנים. נדמה כאילו הבריאה לא משתנה, ורק האנשים והדורות הם אלו אשר משתנים ומתחלפים בכל כמה שנים, אבל הבריאה כשלעצמה היא המשך אחד ארוך של פעם. והרגשה הזו שיש […]