Entries by בעטלער

שמחת המצוות

זה הדבר אשר צוה ה' (במדבר ל, ב) ופירש"י, הנביאים נתנבאו בכה אמר ה', מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. רביה"ק מבאר (בלקו"מ סי' ה) את עניין שבח זה שנשתבח בו משה רבינו ע"פ מאמר חז"ל (יבמות מט:) כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה, כך שנבואתו היא באופן שאינו […]

אגרת תשובה לכמה קושיות

ראשית כל אני מוכרח לומר לכם, שניכר בשאלתכם חיפוש אמיתי, בלי קשר למסקנא שתקבל בדרכך החדש, הרי שעצם החיפוש הוא בוודאי נחת רוח לה', ועיקר השכר מקבלים על החיפוש. ולמה אני מדגיש חיפוש אמיתי, כי יש חיפוש ויש חיפוש, יש הרבה בדורנו שכאילו מחפשים, והדבר מצוי אצל בחורים, כי בחורים הם סקרנים ואוהבים לברר וללבן […]

קשר אישי עם השי"ת

הבחור הצעיר לא ידע את נפשו מרוב צער, בודד הוא בעולמו, ללא עזר וסיוע, מרגיש הוא שאינו שוה כלום, וכל מה שעושה אינו מעניין את אף אחד, אך כל זאת רק עד לאותו היום שהצמידו לו אברך תלמיד חכם חשוב משכמו ומעלה, מאותו רגע ואילך שהאברך התחיל להעניק לו ולהשפיע עליו, התמלא חיות דקדושה, ונהפך […]