Entries by הרב ניסן דוד קיוואק

הסוד של ההתחדשות

מובא בשיחות הר"ן (שיחה ד') שמיום שחרב בית המקדש נפלה העשירות בעמקי הקליפות בבחינת "וַתֵּרֶד פְּלָאִים" (איכה א,ט), פלאים אותיות אלפים, וקשה מאד מאד לאיש כשר שתהיה לו האלפים של העשירות. ומאידך מבואר בגמרא (עירובין נא: ) שהעניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו, ומוסיפה הגמרא: "למאי נפקא מינה? למיבעי רחמי עלייהו", היינו, […]

בירור המדמה (שיחות הר"ן ו')

"גם נדמו כל התאוות של העולם, כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן אור החמה, כנראה בחוש שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה, וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי אור, שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום, כך הם כל התאוות של עולם הזה". [שיחות הר"ן סי' ו'] רבינו ז"ל נותן בשיחה זאת שני משלים, כדי לגלות […]

כח הצדיקים להמשיך סליחה

כל יהודי מאמין מבין שחייו תלויים על הסליחה והכפרה, הצורך במחילת עוונות חיוני והכרחי להצלחה בעוה"ז ולנטילת חלק לעוה"ב. בליבו יודע כל אדם את מרת נפשו, זוכר היטב במה נכשל ופגם, ובודאי חפץ ומשתוקק מאוד לזכות לתשובה, לפרוק מעליו את עול העוונות, ולהסיר את המסכים המונעים בעד נפשו מלבוא אל שלימותה. כאשר היה בית המקדש […]

לדעת את שלום אסתר

אסתר, מי שגדלה עשרות שנים בבית מרדכי, בית מלא קדושה ויראת ה', והנה "ותלקח אסתר אל בית המלך", נלקחת היא לביתו של אחשוורוש, נאלצת להנשא לנכרי אשר אין לו בעולמו מלבד משתאות והבלי עולם, ובידיעה ברורה שכך תיאלץ לחיות את שארית חייה. אך אסתר לא מאבדת את אמונתה, ומצליחה לחיות את חייה כדת של תורה […]

"למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"

פעמים רבות ציוותה התורה הק' לזכור את יציאת מצרים ואף מצוות רבות נצטווינו לשם כך כגון פדיון בכורות (שמות יג, ב, ועיי' ספר החינוך יח) פדיון פטר חמור (שם יד) תפילין (שם טו) ישיבת סוכה (ויקרא כג, מג) ועוד רבות, ואף שמירת שבת שהיא קביעא וקיימא נצטווינו עליה 'וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים' (דברים […]

איכה נחרב האולם ונהרס יסוד העולם

  הנה מיסודי האמונה הוא להאמין שהשי"ת ברא את העולם אך ורק בשביל ישראל, שהם ימליכו אותו ויעשו לו דירה בתחתונים ויהיה לו על מי להשרות שכינתו, על ידי שהם יאמינו בו ויקיימו המצוות ויעסקו בתורה ותפילה וכו', ואף כל אחד מישראל לא נברא אלא למטרה זו ועליו להאמין זאת על עצמו, שכל זמן שהוא […]

 לימוד הלכה – שער לכל קדושה

 לימוד הלכה – שער לכל קדושה לכל דבר שבקדושה יש שער ופתח שדרכו נכנסים אליו. כאשר בית המקדש היה קיים ועלינו לראות פני השם, היינו נכנסים בשערי הקודש, ולפני כן היינו מכינים עצמינו הכנה רבה וגדולה, להטהר מכל טומאה ולעסוק בתשובה ולא לבא ריקם. ואז היה מי שילמד אותנו דרכים איך להכין את נפשינו לקראת […]