קשר אישי עם השי"ת

הבחור הצעיר לא ידע את נפשו מרוב צער, בודד הוא בעולמו, ללא עזר וסיוע, מרגיש הוא שאינו שוה כלום, וכל מה שעושה אינו מעניין את אף אחד, אך כל זאת רק עד לאותו היום שהצמידו לו אברך תלמיד חכם חשוב משכמו ומעלה, מאותו רגע ואילך שהאברך התחיל להעניק לו ולהשפיע עליו, התמלא חיות דקדושה, ונהפך לאדם אחר, ובשקיקה התמסר בהשתוקקות הלב וברצון רב לקבל מרבו מאוצריו הבלתי נדלים, וכמים פנים אל פנים החזיר לו רבו אהבה גדולה ללמדו ולהשפיע עליו כל חיונו, וכך הלך וגדל מיום ליום והשתנה ללא היכר.

עד ליום מן הימים שכבר התרגל הבחור למציאות זו, העומד עליו ואומר לו גדל, ההרגל נעשה לו טבע, ולאט לאט הפסיקה לה הרגשת ההתחדשות, ובעקבות זאת אף ההתמסרות וההשתוקקות אל הרב, לפעמים אף נרדם באמצע השיעורים של רבו, וכן לב האדם אל האדם גם הרב על אף שהמשיך להשפיע עליו תמידין כסדרן, אבל הכל כמצוות אנשים מלומדה, ללא ההרגשה שיש לו כלי המקבל, וכך איכות ההשפעה הלכה והתמעטה, עד שההורים החלו לראות את התוצאות בשטח שהתקדמות בנם נעצרה ואף גם נסוגה אחורה, אך עתה לא ידעו מה נקודת התורפה, כי הלא יש לו מורה דרך ובכל זאת אינו מתקדם, ומה העצה לעת כזאת.

כל אחד ואחד מעם ישראל אינו לבד ח"ו, יש לו את אביו שבשמים האוהב את עמו ישראל ומשפיע להם תמיד שפע וחיות דקדושה ללא שום גבול, אלא שבפרטיות יש דרגות של קירבה להשי"ת ולהתורה, "וכל אחד כפי קירובו אל התורה, כן השגחת הש"י עליו" (ליקוטי מוהר"ן סי' י"ג), כמה שהאדם המקבל את השפע מאתו ית' מעמיד את עצמו קרוב אליו ית', להאמין ולדעת שהוא ית' משגיח עליו, ומקיים אותו בכל עת ורגע בשפעו וחיותו "ברצוא", הרי בזאת שהאדם מתעורר מעצמו באתערותא דלתתא להשים למול עיניו את השגחתו ית', ומצפה ומייחל אליו, ונותן אליו כל רצונו וחפצו, בזה הוא קרוב להשגחתו ומחזיר את פניו אליו ית', [הנקרא בלשון הספה"ק 'העלאת מ"נ'], ועי"ז ההשגחה היא גם "בשוב" [שהוא נקרא בספה"ק שפע 'מ"ד' דהיינו השפע שיורד מלמעלה למטה], וע"ז נעשה 'יחוד פנים בפנים' קוב"ה וכנסת ישראל (היפך בחי' אחוריים, כמבתר כתפוי), וע"י היחוד הזה נמשך אליו שפע חדש של ידיעת השם ואמונה זכה ובהירה, וכך חוזר הגלגל חלילה.

מה שאין כן כשאינו מעמיד עצמו קרוב להשי"ת ואינו מראה את פניו ורצונו אליו, אזי אע"פ שהוא יתברך ממשיך להשפיע לו, בכל זאת איננה השגחה שלימה, רק כדי לקיימו, שהיא השגחה ברצוא בלא שוב (ונקרא אחור, והשפע כמבתר כתפיה).

וזה תכלית כל עבודת האדם, שישים למול עיניו את השי"ת והשגחתו הפרטיית, וייזהר לצמצם את עיניו להסתכל רק עליו ית' כאילו רואה אותו בעיניו ממש, שמביט חזרה בשוב על ה' שמסתכל עליו ברצוא, וישמור את מבטו להיות ממוקד אליו ית', ולא להתפזר לצדדין, "בחינת ראיה ישרה זכה וברה, כי הם רואים ביושר ומביטים אליו יתברך לבד, ומכוונים עיניהם אליו יתברך בדרך ישר מאד בלי שום נטיה אל הצד ח"ו לימין ולשמאל, כמו שכתוב 'עיניך לנכח יביטו' וכו' אל תט ימין ושמאל, כי הם מכוונים עיניהם להשי"ת, כי המאמין באמת הוא אצלו כאילו רואה בעיניו ממש, דהיינו שעיניו מביטים תמיד להשי"ת לבד" (ליקוטי הלכות מו"מ ה"ד אות י')

"כי הוא יתברך משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם, והוא יושב ומכלכל ומפרנס מקרני ראמים ועד ביצי כנים, וכמה דאתדבק בר נש לתתא, הכי מתנהגין עמיה מלעילא, דהיינו כמו שאנו מאמינים שהפרנסה באה בהשגחת השי"ת לבד, כמו כן הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה, כי כמו שאנו מאמינין בהשגחתו בפרטיות בשלמות, כמו כן נמשך באמת השגחתו בשלמות עלינו, דהיינו בבחינת ראיה הבאה בכוון וביושר בבחינת הכאה עד שאנו נצטיירין בעיניו בבחינת רצוא ושוב, וכמו כן חוזר חלילה בכל פעם, ועי"ז נתחדש השפע בכל פעם באור גדול ועצום ונמשך רב טוב לבית ישראל". (לקו"ה שם)

וזוהי ההלכה הראשונה בשולחן ערוך 'שויתי ה' לנגדי תמיד', וכמו שביאר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות (השה"ב ה"ב) דהיינו שמאמין ויודע שהשגחתו עלינו תמיד.

"גם בהיותו (רביז"ל) יושב לפני רבו ללמוד בימי קטנותו, היה רוצה תמיד לקיים "שויתי ה' לנגדי תמיד", והיה מתייגע לצייר נגד עיניו שם הוי"ה ברוך הוא" (שבחי הר"ן סי' ב').

ו"לנגדי תמיד" פירושו הוא בכל מצב, ואפילו בימי קטנות, משום שהוא יורד ונוקב גם במקומות הכי חשוכים ורחוקים, שגם במקומות ההסתרה ידע ויאמין בהשגחתו הפרטיית ממש, להיות דבוק בהדעת ולראות בעיני שכלו את השגחתו בשלימות, כי גם כל חושך לא יחשיך ממך, ואין מציאות של מקום או זמן שהשי"ת לא נמצא שם ממש (עי' ליקוטי הלכות  שלוחין ג, ט"ז).

ואז בוודאי כמים פנים אל פנים יחזיר לנו השי"ת, להאיר לנו אור זיו פניו גם במקומות אשר נידחנו, להיות דבוקים תמיד באור פני מלך חיים, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *