חצות לילה אקום

בשיחות הר"ן (סי' ש"א) מביא מוהרנ"ת בזה"ל: "שמעתי בשמו שאמר שעיקר עבודת איש הישראלי הוא בחורף לקום בחצות הלילה, ובקיץ וכו', יזהר לעמוד בבוקר השכם כעלות השחר עכת"ד.

והנה אם אמנם גבהו מחשבות קדשו של רביז"ל ממחשבותינו כגבוה שמים מארץ, אולם אעפ"כ נתן לנו רשות בענוותנותו להתבונן בדבריו הק' כפי ערכנו, ובפרט כאשר המה מיוסדים על שבילי דרכיו של מוהרנ"ת זי"ע שפתח לנו צוהר בהלכותיו הק' להבין קצת טיבה של עבודה נוראה זו. במבט שטחי לכאורה יפלא, מדוע באמת נחשבת עבודה זו ליסודית כל כך, מדוע היא עיקרית יותר מסתם תורה ותפילה, ולמה העמידוה כ"עיקר עבודת איש הישראלי?!

בליקו"ה (ברכה"ש ה' ב-ט) מבאר מוהרנ"ת יסוד גדול במהות קדושת עבודה זו, וזת"ד,
כתוב שמשה רבינו הזהיר את פרעה בשם ה' "כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" וארז"ל במס' ברכות (דף ג') שמשה רבינו ג"כ לא היה יודע אימתי היא נקודת חצות בדיוק, ומשמעותן של דברים, שנקודת חצות- שבה היתה תלויה גאולתן של ישראל- נעלמת ונסתרת מאוד עד שגם משה רבינו נתקשה בה.

מה טיבה של נקודה זו ומהו גודל הקושי לעמוד עליה?! מוהרנ"ת מבאר שם שהלילה מרמז על חשכתן של ישראל בשעה שהם שרויים בעוונות ובטומאות, חצות הלילה מרמז על תכלית תוקף ההסתרה והקטרוג שנגרמים בעקבות טומאה זו, והיה צריך לכאורה, שאז יהא הזמן הרחוק ביותר מגאולתן של ישראל, אלא שבעומק חושך זה טמונה "נקודה" קטנה נעלמת ונסתרת, שהיא הנקראת נקודת חצות, וממנה נמשך פדיון והמתקה לכל הקטרוג הנורא, והיא פותחת פתח לכל אותם שנלכדו במ"ט שערי טומאה להגאל ולצאת לחירות, נקודה זו היא התגלות שורש הקשר הינו קשר נצחי ובל ינתק, כך, שאע"פ שכלפי חוץ לא נראה שום הבדל בין הגוי לבין ישראל זה שחטא ונפל, מ"מ עדיין הוא אחוד עמו ית' ורחמנותו ית' עדיין פועלת עליו, ומכח גילוי קשר זה מבחין השי"ת ומבדיל "בין טיפה של בכור מצרי לבין טיפה של בכור ישראל" אע"פ ששניהם שקועים במ"ט שערי טומאה והקטרוג אומר "מה נשתנו אלו מאלו" ואין ביניהם שום הבדל ניכר.

נקודת קשר נפלאה זו טמונה בכאו"א מישראל וממנה משתלשלת קדושת ישראל לכאו"א, והיא עצמה נקודת הצדיק שטמונה בכל אחד ואחד, כי רק הצדיק יודע להבחין בין קדושת ישראל לטומאת העמים גם במקום שכלפי חוץ לא נראה שום הבדל כלל.

מה עלינו לעשות כדי לגלות נקודת קשר זו?

מוהרנ"ת מגלה שם שזה נעשה ע"י עבודת קימת חצות שעל ידה אנו נכללים בנקודת קדושת הצדיק שמלמד ומגלה לאדם שאע"פ שנפל ונדמה לו שאין שום הבדל בינו לבין המצרי, מ"מ יודה על חלקו וישמח בנקודה זו של עצם היותו בר ישראל, "ויחזקו עצמן בנקודת קדושת יהדותם שיש להם מצד תולדתם שהם מזרע ישראל כי זה יקר מהכל ויודו ויברכו להשי"ת ע"ז תמיד".

העבודה היא א"כ דוקא בחצות, כאשר החושך מגיע לתכלית עיצומו, כאשר הדין והקטרוג בתוקפם, כאשר החלישות דעת גוברת עד מאוד והיא מפילה את רוחו של האדם לחשוב מה בינו לבין א' מן האומות, ודומה לו שאין שום תקוה לצאת אי פעם מחושך זה, דייקא אז עליו לציית לנקודת הצדיק שמחזקו להתגבר ולהודות לה' על שזכה להיות מזרע ישראל, עליו להתאמץ להכיר אז ביקרת חשיבות עצם נקודת המחשבה שיש בו מצד תולדתו, "וע"י ההודאה לשמו ית' על שזכה לצאת מזוהמת העכו"ם לקדושת ישראל, עי"ז מעורר נקודתו הטובה שתהיה נכללת בשמו ורצונו ית', ועי"ז יצא משמד לרצון תמיד" (לשון מוהרנ"ת שם) זוהי העצה היעוצה לכל המבקש לצאת מגלות מצרים בפרטיות ובכלליות, להתחזק ולקום בחצות ולהודות אז להשי"ת על זכייתו להיות מזרע ישראל עמו.

למדנו א"כ יסוד חדש בעבודת חצות, להתבונן אז לנקודת קדושה נצחית הגנוזה בעמקי נפשינו, ואין זה סותר כלל למה שתיקנו לנו רבותינו ז"ל בסדר תיקון חצות בצורת קינות וצעקות, כי מלבד מה שנכללים שם הרבה פסוקי הודי'ה בפשטות, הנה גם עצם הצעקה יכולה להיות במובן מסויים התעוררות הנקודה הטובה, כאשר האדם צועק "איכה"- ומשמעות צעקתו היא: "איך יכול להיות שבן מלך כמוני יפול לתוך בור תחתיות שפל כזה והלא ממקור עליון חוצבתי"- הרי בעצם זעקתו וקינתו, שבה ומתעוררת אצלו נקודת קדושת יהדותו עד שבא להודות ע"ז.

בכך נבין מדוע זוהי עיקר עבודת איש הישראלי, כי שורש קדושת כל המצות והתורה נעוץ בשורש קדושה זו של קדושת היהדות, וכאשר האדם חסר את היסוד של שמחת "שלא עשני גוי" אזי כל הבנין רעוע, כי בכל רגע יכול הוא לשוב וליפול וכמו שהיה בשעת חורבן ביהמ"ק, אם אנו מבקשים לעמוד איתנים בעבודת יהדותינו, עלינו להתאמץ בקדושה זו שהיא שורש קדושת הצדיק, והיינו, להשתדל לשבר את החושך הלזה שמקיף אותנו ולהשתעבד להאמין שבכח הצדיק טמונה בנו קדושה נשגבה ומופלאה ששום חושך לא יחשיך לה, וקדושה זו אינה תלויה בשום עשייה ובשום הצלחה, אלא בעצם ההכרה והשמחה בקדושה זו אנו נכללים בה, ובכוחה לשוב ולבנות שוממות חרבות בית מוחנו בשמחת עולם.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *