בירור המדמה (שיחות הר"ן ו')

"גם נדמו כל התאוות של העולם, כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן אור החמה, כנראה בחוש שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה, וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי אור, שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום, כך הם כל התאוות של עולם הזה". [שיחות הר"ן סי' ו']

רבינו ז"ל נותן בשיחה זאת שני משלים, כדי לגלות לנו מה שהיצה"ר מרמה את האדם. משל ראשון כאחד שסוגר ידיו ומרמה את כולם כאילו יש בידו דבר מה. והמשל השני הוא כעמודי אור הנכנסין מאור החמה, כך היצר הרע מדמה כאילו נותן לאדם איזה אור, ובאמת אין בו כלום, ואין מי שימלא תאוותו אצלו.

והוא כעמודי אור של השמש שנכנסין בבית, שזה דבר נאה ומעורר התפעלות מאד, )ובפרט אצל הקטנים שמשתעשעים בהם מאד, ורוצים לתפוס את האור בידם(, אבל באמת אין זה דבר ממשי שאפשר לתפסו ביד.

וכך באופן זה הוא דרך תכסיסו של היצר, שמראה לאדם איזה דבר תאוה כאילו זה דבר יפה ומפליא מאד, וכשהאדם רוצה לתפסו, רואה שבאמת אינו כלום, ואין בו שום הנאה ועונג כלל.

וכן מובא בספורי מעשיות )מעשה א'(, שסיבת המכשול של השני למלך ששתה יין הוא מחמת שראה מעין שראוי שיהיה בו מים, והמראה והריח היה של יין, ומחמת שראה הפליאה הזאת, נכשל לטעום מהיין, וכן הוא דרך היצר, שבתחילה מפליא הדבר האסור בעיני האדם ומעורר התפעלותו, כמו עמודי האור של השמש, ולבסוף באמת הוא כלום, ]וכמו שהאריך מוהרנ"ת )בהקדמתו השניה לסה"ק ספורי מעשיות( "שכך דרך הבע"ד והתאוות כשרוצה להסית את האדם הכשר שרוצה להתרחק מהתאוות, שאזי מטעה אותו מעט מעט שיתפלא ויתמה בדעתו על עניין הדבר שמתאוה אליו" עכ"ל ע"ש[.

וכן רואים בחוש לגבי כל התאוות, ונביא לדוגמא עניין 'תאות האכילה', שבאמת העונג מהאכילה הוא רק בתחילת האכילה, שכשאדם רעב ומתחיל לאכול, עי"ז כבר מרגיש בטוב, אבל המשך האכילה כבר אין בו עונג רק הלעטה בעלמא, וכן מצד הטעם של המאכל, הרי רק בטעימה הראשונה ישנו הטעם הערב, אבל אח"כ הרי כבר טעם את הטעם ומה שממשיך לאכול הוא רק הלעטה בעלמא, והלעטה הוא דבר שאי אפשר לתפסו ביד, כי אפילו ילעיט עצמו הרבה, לא ישאר רק כאב מילוי בטן, ולא שום עונג וטעם, וכן הוא לגבי שאר התאוות רח"ל שכשאדם רודף אחריהם ומלעיט את עצמו בהם, הרי זה נעשה נמאס ומאוס וממש מאבדים טעם החיים, וכנראה כל זה בחוש, ואין להאריך.

כי במה שרבינו הוסיף המשל השני, מענין "עמודי אור", בזה ביאר עומק כל ענין היצה"ר ותאוות העולם הזה, והסיבה שאין מי שימלא תאוותו אצלו.

כי הנה נודע שהיצה"ר ותאוות העולם הזה הם ריבוי אור. כמובא בליקוטי הלכות )הל' קר"ש ה"א( וז"ל: 'רשעים… לא שבו מתאוותם ורדפו ומלאו תאוותיהן שזה בחי' ריבוי אור שמזה התגברות הסט"א, כי כל התאוות מלובש בהם טוב שנשתלשל מהטוב העליון, רק מחמת ריבוי אור שגרם שבירת כלים שמזה נתאוו הקליפות וע"כ הוא מלובש בתוך הקליפות' עכ"ל.

וביאור הדברים, כי הנה האדם צריך להשתמש בעניני העוה"ז בדרך שהאור הוא בתוך כלי וצמצום, ולא בדרך של אור בלבד, דהיינו שלא יהיה עונג לבד, כי אם עונג עם סיבה דקדושה למה עכשיו רצון השם שיכנס לעונג הזה, וכגון כשאוכל איזה דבר, הרי האכילה יש בו אור )שנשתלשל מהטוב העליון(, אזי צריך לאכול בשביל שיהיה לו כח לעבוד את הבורא בשמחה, ויש שזוכה להבין יותר ויודע דרכי הצדיקים, דרכי ההסתכלות בשכל של כל דבר )עי' לקו"מ סי' א'(, איך שיש ניצוצין בזה, וע"י האכילה במחשבות קדושות מתעלים ומתחברים לשרשן ונתייחדים וכו' ועי"ז נשפע שפע דעת חדש וכו', ויש שזוכים לדעת יותר עליון, שכל טעם שטועם במאכל הוא השגת אלקות, השגת המידות דקדושה וכו', עכ"פ באיזה מחשבה שיהיה הרי האור מצומצם בתוך כלי שהוא הסיבה למה משתמש באור הזה, ובכך המעשה הוא בקדושה.

אבל היצה"ר כשבא להסית את האדם באיזה תאוה, אזי האדם רוצה לתפוס דבר זה, ובאמת אינו יודע מהו תופס, ולמה באמת הוא נכסף ומתאוה כל כך לתפוס את זה, אבל פנימיות הענין הוא שבאמת האדם רוצה לתפוס 'אור', אבל האור הוא ללא סיבה בשביל הקדושה, וא"כ הוא אור בלי צמצום וכלי, וזאת הוא 'ריבוי אור'.

ומאחר שאין לו כלי בשביל האור, לכן אינו יכול לתפוס כלום, ואין לו שום עונג רוחני ולא שום עונג גשמי, והבן היטב.

ועל זה צריכים להתבודד ולדבר לעצמו דיבורים ולשננם היטב, שהיצה"ר מרמה אותנו, כי באמת אין בעולם שום עונג גשמי כלל, ורק עונג רוחני הוא דבר חי וקיים, עונג מתורה ועבודה, שבת קדש וספרי הצדיקים וכו', וחוץ מזה אין שום עונג וחיות וסיפוק כלל וכלל, וכך זוכה האדם לצאת מהתאוות, כי בכל פעם שיבא אליו היצה"ר להסיתו ולפתותו, שירויח אצלו איזה ריוח, מיד יחשוב שכל תאוות העוה"ז אין בהם שום עונג אפילו בגשמיות, מאחר שהם אור בלי כלי.

השם יזכנו להכניס בקרבינו הפקחות הנוראה והנפלאה שרביז"ל מגלה, ונזכה לידע זאת באמת, ולהנצל מהיצה"ר, ולדבק את עצמנו בעונג דקדושה אמן.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *